2010-01/bicycleweb.jpgZapis z delavnice “Ocena stanja kolesarske politike v MOL” ,ki je potekala v sredo, 13. 1. 2010 med 11.00 in 14.00 uro v Banketni dvorani Mestne hiše, na Mestnem trgu 1 v Ljubljani. 

Osnovni namen srečanja je bil izdelati oceno stanja kolesarske politike v mestni občini Ljubljana na osnovi standardiziranega BYPAD vprašalnika, identificirati prioritete kolesarske politike MOL ter ukrepe za izboljšanje stanja. 


Pregled ocen po posameznih skupinah (povezava) 

Ocenjevalna lestvica je bila med 0 (ni dejavnosti oz. nezadovoljivo stanje) do 4 (celovite in 

usklajene dejavnosti, odlično stanje). 

Ugotovitve: 

 

􏰀 Odgovori so pokazali, da med skupinami ocenjevalcev ni  zelo velikih razlik pri 

ocenjevanju stanja kolesarske politike na različnih področjih oz. so bile razlike 

skladne s pričakovanji.  

 

􏰀 Povprečna ocena vseh devetih področij je bila 1,8  kar kaže, da se Ljubljana v 

splošnem giblje od področja, kjer se ukrepi politike izvajajo občasno, neusklajeno in 

brez jasnih prioritet, premika v smeri bolj integrirane in k reševanju ključnih problemov 

usmerjene kolesarske politike.  

 

􏰀 Najslabšo oceno (1,2) je sicer dobilo stanje na področju partnerskih povezav in 

promocije kolesarjenja, pri čemer so se udeleženci pri opredelitvi ukrepov za 

izboljšanje stanja strinjali, da se je z vzpostavitvijo kolesarske platforme mesta 

Ljubljane stanje na področju partnerstev začelo izboljševati medtem ko so na 

področju promocije večji napori smiselni šele, ko bo prišlo do bistvenih izboljšav 

infrastrukture in prometnih režimov za kolesarje.  

 

􏰀 Drugo najslabšo oceno (1,6) sta si delila prav področje infrastrukture in va osti ter 

zbiranja in uporabe podatkov o kolesarjenju v mestu. Na področju infrastrukture in 

va osti zaradi neobstoječih oz. preskromnih in slabih možnosti za parkiranje kolesa 

na železniških in avtobusnih postajališčih izrazito navzdol odstopa področje 

dopolnjevanja javnega in kolesarskega prometa (vpr. št.11). (V zvezi z javnim 

prometom so problematična  predvsem parkirišča za kolesa ob postajah  železnice, 

ker je teritorij v lasti države in na njem mesto nima kompetenc za postavitev 

kolesa ic.  Stanje kolesarskih parkirišč pa je slabo tudi pri postajališčih LPP, za kar 

seveda ni mogoče kriviti države)  

 

􏰀 Brez ustreznih podatkov o va osti kolesarjenja in njihove kakovostne obdelave ni 

mogoče ustrezno načrtovati izboljšanja va osti, zato je to področje potrebno 

prednostno izboljšati.  

 

􏰀 Ocenjevanje pa je po drugi strani pokazalo, da sta najvišjo oceno (2,1) dobilo zbiranje 

podatkov o potrebah kolesarjev v mestu, nadpovprečno oceno pa sta dobila še 

področji dopolnilih dejavnosti v splošnem Ljubljana in rezultatov ter področje 

informiranja in izobraževanja . 

 

􏰀 načrtovanje je na splošno ocenjeno zadovoljivo, izvajanje pa nekoliko slabše. 

Najboljšo oceno je dobilo področje financiranja kolesarske politike, po mnenju 

udeležencev so potrebna predvsem dodatna finančna sredstva in redno ter bolj 

obsežno financiranje  t.i. mehkih ukrepov (ozaveščanje, promocije, izobraževanje).  

 

􏰀 Sicer pa je eden glavnih problemov tako kolesarske politike kot tudi prometne politike 

mesta nasploh, da na ravni države nima ustreznega sogovo ika kar se tiče javnega 

in nemotoriziranega prometa.

 

No nekaj stvari potrjuje moje navedbe. Na srečo pa se vse premika v pravo smer.